Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia dostępu do oferowanych publicznie usług osobom nieheteroseksualnym z dnia 2016-07-29.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.815.2.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia dostępu do oferowanych publicznie usług osobom nieheteroseksualnym

Rzecznik Praw Obywatelskich, który pełni jednocześnie funkcję organu do spraw równego traktowania, z dużym niepokojem przyjął opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczenie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie możliwości ograniczenia dostępu do oferowanych publicznie usług osobom nieheteroseksualnym.

Zgodnie z Konstytucją nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz dyskryminacji wyrażony w Konstytucji jest zatem bardzo szeroki m.in. obejmuje zakaz nierównego traktowania ze względu na jakąkolwiek przesłankę i we wszystkich obszarach życia politycznego, społecznego i gospodarczego. W związku z powyższym, dyskryminacja w dostępie do dóbr i usług oferowanych publicznie, ze względu na cechy takie jak płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, światopogląd, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, a także orientacja seksualna, jest niewątpliwie niezgodna z prawem. Usługodawca nie ma prawa kategoryzowania czy selekcjonowania klientów wyłącznie w oparciu o ich cechę osobistą, która pozostaje bez wpływu na stosunki handlowe. Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: