Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepisów emerytalnych dla żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r z dnia 2016-06-10.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.2.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepisów emerytalnych dla żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.

Analiza porównawcza zaopatrzeniowych systemów emerytalnych służb mundurowych prowadzi do wniosku, iż wykazują one rozbieżności wynikające z odmienności terminologicznych pomiędzy pragmatykami służbowymi żołnierzy i funkcjonariuszy. Mogą one w przyszłości prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pomiędzy podmiotami charakteryzującymi się jednakową cechą istotną. Intencją ustawodawcy było obligatoryjne objęcie nowym systemem emerytalnym wyłącznie żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Tymczasem zgodnie z treścią art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...) nowym systemem emerytalnym nie zostali objęci żołnierze powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnili służbę w Policji (...) do której zostali przyjęci przed dniem 1 stycznia 2013 r. Użycie w tym przepisie słowa "powołuje" umożliwia bowiem objęcie zakresem jego normowania wyłącznie funkcjonariuszy powołanych do służby. Skarżący wskazywali na dyskryminującą żołnierzy zatrudnionych po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. interpretację art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...), zgodnie z którą funkcjonariusze zatrudnieni po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku, którzy zrealizowali powszechny obowiązek obrony w formie służby kandydackiej w Policji czy Straży Granicznej, w świetle art. 18 a ust. 2 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) objęci zostali starym systemem emerytalnym. Zdaniem Skarżącego niniejszy przepis stawia takie osoby w korzystniejszej sytuacji od żołnierzy/funkcjonariuszy odbywających zasadniczą służbę wojskową. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyeliminowania przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: