Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania rodziców na rynku pracy z dnia 2016-10-31.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania rodziców na rynku pracy.

Rzecznik podkreślił, jak niezbędny jest kompleksowy rozwój usług publicznych w zakresie opieki nad osobami zależnymi - nie tylko małoletnimi, ale także osobami starszymi, czy z niepełnosprawnościami. Rodzice muszą mieć zapewniony realny wybór spośród różnych dostępnych rozwiązań. Ponadto wydłużenie urlopu ojcowskiego bez możliwości zrzeczenia się go na rzecz matki wpłynęłoby na zwiększenie zaangażowania ojców w życie rodzinne. Jednocześnie takie rozwiązanie wspierałoby bardziej równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez obydwoje rodziców i przyczyniłoby się do zmniejszania dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Rzecznik przypomniał też, że zniesienie luki płacowej w Polsce jest jednym z najważniejszych czynników w równoważeniu obowiązków rodziców i godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Rzecznik zwrócił się do Podsekretarza Stanu z prośbą o ustosunkowanie się do uwag przedstawionych w wystąpieniu i poinformowanie o planowanych działaniach na rzecz rozwoju usług opiekuńczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-10-31
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z 14 grudnia 2016 r. poinformował, od dnia 15 września br. przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jej zadaniem jest opracowanie dwóch projektów ustaw, tj. projektu Kodeksu pracy oraz projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład Komisji wchodzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy reprezentujący stronę rządową oraz partnerów społecznych, którzy przygotują projekty ustaw odpowiadające wyzwaniom obecnego rynku pracy, w tym także uwzględniające sytuację mającą bezpośredni wpływ na zakres i rodzaj działalności zawodowej podejmowanej przez kobiety. Przedmiotem prac Komisji będą również zagadnienia związane z godzeniem życia rodzinnego z pracą zawodową. Komisja dokona przy tym przeglądu przepisów prawa pracy dotyczących w szczególności urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej, także w kontekście wspierania bardziej równomiernego wykorzystywania tych urlopów przez obydwoje rodziców, co mogłoby przyczynić się do zmniejszania dyskryminacji kobiet na rynku pracy i tym samym będzie wspierało dążenie do zniesienia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami.
Sekretarz Stanu zapewnił, że postulaty Rzecznika w zakresie godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi, dotyczące m.in. równomiernego podziału urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej pomiędzy rodziców z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, równoważenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety i mężczyzn oraz wspierania różnego rodzaju elastycznych form zatrudnienia, będą rozważane w trakcie trwających prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Obecnie resort realizuje projekt pt. „Rodzina i praca – to się opłaca!”, którego celem jest m.in. promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w miejscu pracy oraz przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Równocześnie w ministerstwie trwa przegląd przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który pozwoli na dokonanie analizy w powyższej materii i zaproponowanie przepisów ułatwiających zakładanie nowych miejsc opieki, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa dzieci przebywających w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.