Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie w sprawie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich z dnia 2016-12-29.

Adresat:
Sejm Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Sygnatura:
VII.7202.9.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie w sprawie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich.

Liczne skargi obywateli wpływające do Biura RPO wskazują na szeroki zakres problemów wiążących się ze stosowaniem ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Jedną z kwestii, która budzi poważne wątpliwości, jest problem ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich na mocy przepisów Prawa łowieckiego. Dnia 9 stycznia 2017 r. mają rozpocząć się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Z punktu widzenia wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13), w którym Trybunał potwierdził niekonstytucyjność art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Prawa łowieckiego, znaczenie mają przede wszystkim art. 27-27b znajdujące się w projekcie ustawy nowelizującej. Przepisy te mają regulować procedurę podziału terytorialnego województw na obwody łowieckie, instytucję odszkodowania za szkodę spowodowaną objęciem nieruchomości obwodem łowieckim oraz prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na nieruchomości, motywowanym względami światopoglądowymi.

I tak zaproponowana w projektowanym art. 27 Prawa łowieckiego procedura podejmowania uchwały o podziale na obwody łowieckie zakłada możliwość wnoszenia uwag do projektu uchwały przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, a tym samym gwarantuje ich czynny udział w procedurze. Zdaniem Rzecznika zasadne jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag również o organizacje społeczne, które zajmują się ochroną środowiska.

Z kolei treść zaproponowanego art. 27b Prawa łowieckiego, który reguluje prawo właściciela albo użytkownika wieczystego do sprzeciwu wobec polowań na jego nieruchomości, budzi już większe obawy. W ust. 1 ww. przepisu wskazano na możliwość wystąpienia do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi. Natomiast z treści ust. 2 tego przepisu wynika obowiązek wykazania we wniosku rzeczywistych związków z wyznawaną doktryną religijną oraz wskazania w wyznawanej doktrynie religijnej zasad uznających za niedopuszczalne polowanie na zwierzęta łowne lub wskazania wyznawanych zasad moralnych, które pozostają w sprzeczności z polowaniem na zwierzęta łowne. W opinii Rzecznika wewnętrzny sprzeciw wobec zabijania zwierząt powinien być wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na nieruchomości. Co więcej, dopuszczalne powinno być motywowanie sprzeciwu również innymi względami, np. ekonomicznymi.

Rzecznik podziela również podnoszony przez organizacje pozarządowe (m.in. koalicję Niech żyją!) postulat wprowadzenia do Prawa łowieckiego wyraźnego zakazu udziału dzieci w polowaniach. Za w pełni uzasadnione należy uznać argumenty zarówno dotyczące negatywnego wpływu polowań na rozwój psychiczny dzieci, jak i te dotyczące ich bezpieczeństwa podczas polowań.

Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącej z prośbą o rozważenie uwzględnienia powyższych uwag w toku prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: