Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw z dnia 2017-04-07.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.168.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie pewnych zmian do systemu ponoszenia kosztów powstałych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy podległe jednostkom samorządu terytorialnego (m.in. przez straż miejską). Proponowane rozwiązanie zakłada, że wydatki czynione na potrzeby czynności wyjaśniających prowadzonych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego mają być tymczasowo wykładane przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Projektowana nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wydaje się nie budzić wątpliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywateli. Proponowane zmiany w zakresie ponoszenia kosztów czynności wyjaśniających w przypadku, gdy są one prowadzone przez organy podległe jednostkom samorządu terytorialnego, zdają się przyczyniać do pełniejszej realizacji zasady decentralizacji władzy publicznej.

Przepis art. 4 projektowanej ustawy przewiduje z kolei, że koszty sądowe zasądzone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, podlegają ściągnięciu na podstawie przepisów o egzekucji w administracji. Rozwiązanie to, niebudzące wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, mogłoby uprościć i przyśpieszyć procedurę ściągania należności przez jednostki samorządu. Niemniej jednak wydaje się, że zastosowanie go w tym przypadku podyktowane jest wyłącznie wygodą działania organów samorządu. W tym kontekście można mieć zastrzeżenia, czy jedynie takie uzasadnienie usprawiedliwia odstąpienie od normalnego trybu ściągania kosztów sądowych określonego w k.p.w.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie szerszego uzasadnienia konieczności wprowadzenia procedury administracyjnej dla kosztów ściąganych przez jednostki samorządu terytorialnego, ewentualnie rezygnacji z tego rozwiązania i utrzymanie ogólnych zasad ściągania tych kosztów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: