Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opracowania definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych z dnia 2017-04-07.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-04-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opracowania definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.

Definicja „budowli”, zawarta w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest przyczyną coraz liczniejszych sporów podatkowych. Zarówno podatnicy, jak i organy nie wiedzą, czy dany obiekt, czy też tylko niektóre jego elementy, należy opodatkować podatkiem od nieruchomości. Dopiero, gdy sprawa trafia pod osąd sądu administracyjnego, dochodzi do sklasyfikowania danego rodzaju obiektu pod kątem podatkowym. Konieczność prowadzenia, często wieloletnich, sporów przed sądami administracyjnymi znacznie utrudnia wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorcom w takich branżach jak np. górnicza, telekomunikacyjna, czy też energetyczna oraz narusza zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Duże kontrowersje wzbudziło także opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Do końca 2016 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegała cała elektrownia wiatrowa, a jedynie jej części budowlane – jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składające się na całość użytkową. Tymczasem ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła definicję elektrowni wiatrowej oraz pociągnęła za sobą zmiany w przepisach Prawa budowlanego, do których odsyłają regulacje podatkowe.

W związku z wejściem w życie ww. ustawy powstało zasadnicze pytanie, czy dopuszczalne jest, aby ustawa, która ma na celu określenie warunków, zasad i trybu lokalizacji elektrowni, wprowadzała całkowitą modyfikację dotychczasowych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, bez jednoczesnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec tego pojawiła się także wątpliwość, czy po dniu 1 stycznia 2017 r. przedmiotem opodatkowania powinna być cała elektrownia wiatrowa, czy też tak jak dotychczas jedynie części budowlane.

W praktyce okazało się, że organy wydają podatnikom sprzeczne interpretacje indywidualne. W niektórych przypadkach uznają całe elektrownie wiatrowe za budowle podlegające opodatkowaniu, w innych zaś stwierdzają, że opodatkowanie powinno nastąpić na dotychczasowych zasadach, a więc jedynie co do elementów budowalnych, takich jak fundament i maszt. Pojawiają się również pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w tym obszarze, które są niekorzystne dla podatników. Taka sytuacja wzbudziła niepokój przedsiębiorców inwestujących w odnawialne źródła energii, którzy podnoszą, że nowe, niekorzystne dla podatników, stanowisko organów przewidujące opodatkowanie całej elektrowni wiatrowej w sposób istotny zwiększa obciążenia podatkowe i może przyczynić się do zmniejszenia rentowności tej branży.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przekazanie informacji, na jakim obecnie etapie znajdują się dotychczas zapowiadane prace legislacyjne dotyczące sformułowania precyzyjnej definicji „budowli” dla celów podatkowych. Rzecznik poprosił także o ustosunkowanie się do problemu opodatkowania elektrowni wiatrowych i wyjaśnienie, dlaczego nie zrealizowano wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, co do konieczności opracowania nowej definicji „budowli” dla celów podatkowych, a jednocześnie wprowadzono nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych na mocy innych ustaw niż podatkowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: