Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty z dnia 2017-07-19.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.16.2017
Data sprawy:
2017-07-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Norma prawna zawarta w art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich pozbawia lekarza i lekarza dentystę możliwości ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu po ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy osób wykonujących dany zawód. Tymczasem w przypadku innych zawodów medycznych ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie, dopuszczając w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu, możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.

Przepisy dotyczące zatarcia ukarania m.in. pielęgniarek i położnych oraz lekarzy weterynarii – na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich – były przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09) orzekł o ich niekonstytucyjności. W świetle powyższego powstaje wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, który uniemożliwia ubieganie się o ponowne prawo wykonywania zawodu lekarza przez osobę pozbawioną tego prawa wskutek orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Trudno również znaleźć przekonujące argumenty przemawiające za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych (m.in. pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii) w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-11-03
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 3 listopada 2017 r. poinformował, że w opinii Ministra Zdrowia nie zachodzą przesłanki do uznania wskazanego przepisu za niezgodnego z art. 65 ust. 1 Konstytucji z uwagi na proporcjonalność regulacji zawartych w ustawie o izbach lekarskich, której przepisy należy interpretować całościowo. Ustawa ta przewiduje szczególny tryb odwoławczy umożliwiający dokonanie ewentualnej korekty błędnych decyzji sądów lekarskich. W ocenie resortu zdrowia tryb ten stanowi wystarczającą gwarancję, iż kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu będzie stosowana wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych i nie będzie stanowiła nadmiernej represji wobec osoby, która popełniła czyn, którego waga nie wymaga zastosowania takiego środka. Ponadto, Podsekretarz Stanu podzielił argumentację Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wskazującą, iż odzyskanie prawa wykonywania zawodu po dłuższym okresie czasu może być dyskusyjne z uwagi na wieloletnią przerwę w wykonywaniu zawodu, który ze względu na swoją specyfikę wymaga utrzymywania na wysokim poziomie umiejętności fachowych oraz kontaktu z aktualną wiedzą medyczną.