Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego z dnia 2018-05-07.

Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
BPK.7215.11.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

W wystąpieniu generalnym do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizował już problem braku przepisów, które stanowiłby samodzielną podstawę prawną do dostosowania istniejących obiektów budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak też zwrócił uwagę, że przepisy obecnie obowiązujące pod wieloma względami liberalizują obowiązki związane z przystosowywaniem obiektów budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mimo to, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal systematycznie napływają skargi obrazujące mankamenty obecnych uregulowań prawnych i problemów mieszkańców w już istniejących budynkach. Wprawdzie Prawo budowlane i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewidują szereg obowiązków ciążących na uczestnikach i organach procesu budowalnego, mających na celu zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością lecz zdaniem Rzecznika wydają się one niewystarczające. Należy podkreślić, że w głównej mierze problem dotyczy osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i coraz mniej sprawnych ruchowo, zamieszkujących w starym budownictwie w wielokondygnacyjnych budynkach komunalnych, spółdzielczych i należących do wspólnot mieszkaniowych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o ponowne zbadanie możliwości przeprowadzenia zmian legislacyjnych w sposób, który realnie i w możliwie najszerszym zakresie umożliwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz wprowadzi narzędzia umożliwiające egzekwowanie takich obowiązków wobec właścicieli i zarządców budynków.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-06-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 29 czerwca 2018 r. podkreślił, że kwestia poprawy dostępności przestrzeni publicznej jest jednym z priorytetowych zadań rządu, wskazanych w projekcie nowego programu rządowego Dostępność Plus, nad którym obecnie pracuje resort inwestycji i rozwoju. Program jest bardzo kompleksowy i zakłada liczne działania zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej – w tym mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności i będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Natomiast dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji. Jednym z działań planowanych w programie jest przygotowanie standardów dostępności, czyli zespołu reguł i przepisów wskazujących na konkretne rozwiązania, które należy zapewnić, aby przestrzeń i budynki były miejscami łatwo dostępnymi dla osób o szczególnych potrzebach. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, mając na względzie trudności na jakie napotykają w życiu codziennym osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności, podjęło już działania zarówno legislacyjne, jak i poza legislacyjne mające na celu poprawę dostępności przestrzeni publicznej dla tych osób.