Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku ujęcia skargi nadzwyczajnej w przepisach Kodeksu postępowania karnego z dnia 2018-07-04.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.2.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku ujęcia skargi nadzwyczajnej w przepisach Kodeksu postępowania karnego.

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających instytucję skargi nadzwyczajnej ujawnił się problem natury systemowej związany z pominięciem tej instytucji w uregulowaniach Rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego, co może implikować negatywne skutki prawne dla obywateli.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że skarga nadzwyczajna wywoływać może skutki prawne podobne do kasacji i wznowienia postępowania karnego, skutkujące uniewinnieniem oskarżonego lub skazaniem go na łagodniejszą karę. Tymczasem ustawodawca wprowadzając w życie rozwiązania przewidujące instytucję skargi nadzwyczajnej, nie dokonał jednoczesnej nowelizacji art. 552 k.p.k. poprzez ujęcie w nim expressis verbis – prócz dotychczas uregulowanych tam instytucji wznowienia postępowania lub kasacji – również skargi nadzwyczajnej. Zdaniem Rzecznika oskarżony, który wskutek skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę winien mieć na równych zasadach, jak te ustalone w powołanym art. 552 k.p.k. – prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem oskarżonego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

W przekonaniu Rzecznika odesłanie w przepisie art. 95 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym – że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym, do skargi nadzwyczajnej stosuje się w zakresie spraw karnych przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące kasacji – nie rozwiązuje wskazanego powyżej problemu. Wydaje się bowiem, że odesłanie uczynione w powołanym art. 95 pkt 2 ustawy o SN, dotyczy wyłącznie przepisów Rozdziału 55 Kodeksu postępowania karnego.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o dokonanie analizy przedstawionej w niniejszym wystąpieniu problematyki i rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmiany art. 552 k.p.k. we wskazanym kierunku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: