Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w systemie prawnym skutecznego środka służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji z dnia 2018-08-22.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.456.2018
Data sprawy:
2018-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w systemie prawnym skutecznego środka służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga wskazująca na brak w systemie prawnym skutecznego środka prawnego służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji.

Rzecznik wskazał, że w świetle obowiązujących przepisów w razie nieuwzględnienia w całości lub części odwołania, organ rentowy powinien przekazać je do sądu nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Po upływie tego terminu organ rentowy pozostaje w zwłoce. Jednak obowiązujące przepisy prawa nie zawierają skutecznych środków prawnych, pozwalających stronie postępowania zwalczać ową zwłokę organu rentowego.

Z art. 1 ust. 1 ustawy o skardze wynika wprawdzie, że reguluje ona zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Rzecznik zwrócił jednak uwagę, że poza zakresem stosowania ustawy o skardze pozostaje sytuacja, gdy zwłoka w rozpoznaniu sprawy sądowej nie jest wynikiem bezczynności sądu, lecz jest wynikiem bezczynności organu rentowego przejawiającej się w nieprzekazywaniu odwołania do sądu.

Opisany stan rzeczy prowadzi do wniosku, że w tym przypadku nie istnieje odpowiednia procedura krajowa pozwalająca na skorzystanie ze skutecznego środka odwoławczego służącego zwalczaniu przewlekłości postępowania sądowego, które toczy się już od dnia złożenia przez stronę odwołania do organu rentowego. Tak ukształtowany stan prawny narusza zarówno art. 45 ust. 1 Konstytucji gwarantujący prawo do rozpatrzenia sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki, jak również art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantujący rozpoznanie sprawy przez sąd w rozsądnym terminie.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie działań w celu dostosowania obowiązującego w tym zakresie prawa krajowego do standardu konstytucyjnego i konwencyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: