Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 2019-01-23.

Adresat:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-01-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obecnie w Sejmie toczą się prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: u.g.n.), przygotowaną w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (obecnie: Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) i zgłoszoną do Sejmu jako Projekt rządowy. Celem nowelizacji jest wykonanie dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących problematyki zwrotu nieruchomości wywłaszczonych (tj. wyroku z 14 lipca 2015 r., sygn. SK 26/14 oraz wyroku z 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 39/15), a także wprowadzenie terminów wygaśnięcia roszczeń o zwrot.

Mimo że projekt uwzględnia wytyczne z wyroku w sprawie SK 26/14, m.in. zapewniając w przepisach przejściowych ochronę praw osób dotkniętych w przeszłości działaniem niekonstytucyjnej normy, to jednak nie obejmuje pewnej szczególnej kategorii osób, których wyrok w sprawie SK 26/14 również dotyczy. Chodzi mianowicie o sytuację tych współuprawnionych, którym zwrócono, wbrew ich woli, udział w wywłaszczonej nieruchomości, na skutek prawomocnego orzeczenia sądu zastępującego ich wniosek zwrotowy, wydanego na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, sytuacja tych osób jest podobna do sytuacji osób objętych treścią art. 3 ust. 1 projektu - osób, którym odmówiono zwrotu ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych, ponowne wystąpienie ze stosownym wnioskiem, w terminie 3 lat od wejścia w życie ustawy. Uprawnia też do wszczęcia nowych postępowań także i te osoby, które - właśnie ze względu na brak wymaganych zgód - nie złożyły wniosku w trzymiesięcznym terminie zakreślonym w art. 136 ust. 5 u.g.n., a zatem ich roszczenia definitywnie wygasły. Rzecznik wskazał, że w analogiczny sposób należy potraktować także i te osoby, które od samego początku sprzeciwiały się żądaniu zwrotu, a których stanowisko, wbrew ich woli, zostało zastąpione orzeczeniem sądu, zrównanym w skutkach ze złożeniem wniosku o zwrot. Także i oni powinni skorzystać z możliwości ponownego wszczęcia postępowania administracyjnego w celu odwrócenia niekonstytucyjnych skutków zastosowania wobec nich normy naruszającej Ustawę Zasadniczą.

W ocenie Rzecznika bezwzględnie konieczne jest uzupełnienie przepisu przejściowego projektowanej nowelizacji. Należy bowiem zapewnić ochronę nie tylko tym osobom, którym na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, wbrew ich woli nie zwrócono własności ze względu na stanowisko pozostałych współuprawnionych, ale także tym, którym własność - również wbrew ich woli - zwrócono (odbierając inne prawa majątkowe), również ze względu na stanowisko pozostałych współuprawnionych i na podstawie tego samego przepisu niezgodnego z Konstytucją. Obie te kategorie podmiotów powinny być przez ustawę traktowane jednolicie. Obie powinny mieć możliwość doprowadzenia do ponownego orzekania o ich prawach, obie bowiem są dotknięte działaniem tej samej niekonstytucyjnej normy naruszającej ich prawa i wolności.

Do Przewodniczącego sejmowej komisji Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie skorzystania ze szczególnego trybu przewidzianego art. 45 Regulaminu Sejmu i wniesienie poprawki do Projektu ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami w czasie jej drugiego czytania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-02-13
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP pismem z dnia 13 lutego 2019 r. poinformował, że Komisja nie prowadzi obecnie prac nad żadną petycją, która swoim zakresem dotyka kwestii związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, w szczególności wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, Komisja do Spraw Petycji nie posiada swobody wnoszenia poprawek w drugim czytaniu do dowolnego przedłożenia rozpatrywanego przez Sejm RP.