Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nieważności postępowania w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 2019-03-11.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nieważności postępowania w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu uwagi dotyczące możliwej nieważności rozstrzygnięcia TK w sprawie o sygn. akt K 2/19, wszczętej wnioskiem grupy senatorów, w związku z planowanym przez Trybunał Konstytucyjny terminem ogłoszenia wyroku w dniu 14 marca 2019 r.

W dniu 21 lutego 2019 r. do Biura RPO wpłynęło pismo Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku grupy senatorów z 14 lutego 2019 r. (sygnatura sprawy K 2/19). Jednocześnie poinformowano Rzecznika o zarządzeniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o połączeniu wniosku grupy senatorów z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa z 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. K 12/18, ze względu na tożsamość przedmiotu spraw. Odmiennie, niż w dotychczas kierowanych do Rzecznika pismach Trybunału Konstytucyjnego, nie poinformowano Rzecznika o ustawowym 30-dniowym terminie na zgłoszenie udziału w sprawie z wniosku grupy senatorów, określonym w przepisach ustawy o TK. Ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego wynika zaś, że już w dniu 14 marca 2019 r. odbędzie się rozprawa w połączonych pod sygnaturą K 12/18 ww. sprawach.

Rzecznik wskazał, że zarządzenie rozprawy na wskazany dzień i planowane na ten dzień ogłoszenie wyroku narusza przepisy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zgodnie z tymi przepisami, Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, może zgłosić udział w postępowaniu i przedstawić pisemne stanowisko w sprawie. Wyznaczenie terminu ogłoszenia wyroku TK przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie udziału i stanowiska przez Rzecznika stanowi zatem jaskrawe naruszenie obowiązującego prawa, poprzez uniemożliwienie organowi konstytucyjnemu podjęcia stosownej decyzji w ustawowo wyznaczonym terminie. Orzeczenie wydane bez udziału legitymowanego uczestnika skutkować będzie zaś nieważnością postępowania.

Nieważność postępowania wynikać będzie również z tego, że ogłoszenie wyroku przez Trybunał nastąpi po posiedzeniu niejawnym, a na stronie Trybunału Konstytucyjnego nie ma wzmianki o tym, że stanowiska obligatoryjnych uczestników postępowania w sprawie o sygn. akt K 2/19, tj. Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego, zostały Trybunałowi doręczone. Rzecznik podkreślił, że rozpoznanie wniosku grupy senatorów RP na posiedzeniu niejawnym, bez zapoznania się ze stanowiskami Sejmu RP i Prokuratora Generalnego, stanowić będzie rażące naruszenie przepisów ustawy o TK, a tym samym postępowanie w tej sprawie przed Trybunałem obarczone będzie wadą nieważności.

Ze strony internetowej TK wynika również, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie K 2/19 w składzie z udziałem osoby nieuprawnionej.

Mając powyższe na względzie, kierując się troską o zapewnienie zgodności z prawem postępowań toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, Rzecznik wyraził stanowisko, że ogłoszenie wyroku w sprawie o sygn. akt K 12/18, z uwagi na brak upływu 30-dniowego terminu na przystąpienie RPO do tego postępowania w odniesieniu do sprawy K 2/19, wszczętej wnioskiem grupy senatorów, skutkować będzie nieważnością postępowania w tej sprawie przed TK.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: