Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania ulg emerytom i rencistom w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym z dnia 2019-08-23.

Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
V.565.53.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania ulg emerytom i rencistom w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Zgodnie z § 2 pkt 3 załącznika do uchwały Rady m.st. Warszawy XXXIII828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowy. Powyższa regulacja, w zakresie, w jakim ogranicza możliwość skorzystania z ulgi emerytom lub rencistom, którym uprawnień nie nadał polski organ, wzbudziła wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich co do jej zgodności z zasadą równości wobec prawa oraz prawem UE.

Wyrażona w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu, powinny być traktowane równo, tj. bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących. Jeżeli natomiast prawodawca różnicuje podmioty prawa, które charakteryzują się wspólną cechą istotną, to wprowadza on odstępstwo od zasady równości. Odstępstwo takie jest dopuszczalne, jeżeli zostały spełnione trzy warunki. Po pierwsze, wprowadzone przez prawodawcę zróżnicowania muszą być racjonalnie uzasadnione. Muszą one mieć związek z celem i treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma. Po drugie, waga interesu, któremu ma służyć zróżnicowanie podmiotów podobnych, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów podobnych. Po trzecie, różnicowanie podmiotów podobnych musi znajdować podstawę w wartościach, zasadach lub normach konstytucyjnych.

W świetle przedmiotowej regulacji relewantną cechą wspólną, wymagającą równego traktowania, jest posiadanie statusu emeryta lub rencisty. Rzecznik stwierdził zatem, że wszelkie odstępstwa w tym zakresie (wyłączenie emerytów i rencistów, którym uprawnień nie nadał polski organ) traktować należy jako wyjątek od zasady równości, konstytucyjnie dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem spełnienia ww. przesłanek.

Ponadto, mając na względzie fakt, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Rzecznik zwrócił uwagę, że § 2 pkt 3 załącznika do ww. uchwały, w zakresie, w jakim różnicuje możliwość skorzystania z ulgi w zależności od właściwości organu nadającego uprawnienia, może budzić wątpliwości co do zgodności z normami UE. Sytuacja, w której obywatele polscy, będący emerytami lub rencistami (posiadający uprawnienie do emerytury lub renty na podstawie orzeczenia organu innego państwa członkowskiego UE), korzystający ze swobody przepływu osób, są postawieni w mniej korzystnej sytuacji wobec obywateli polskich niekorzystających z tej swobody, może wiązać się ze zniechęcaniem ich do korzystania ze swobód przewidzianych traktatami, a tym samym być niezgodne z art. 21 TFUE. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku sytuacji emerytów i rencistów niebędących obywatelami Polski, którzy korzystając ze swobody przepływu osób, są traktowani przez polskie prawo w sposób groszy niż osoby z tej swobody niekorzystające (czyli obywatele polscy nieprzemieszczający się w innych krajach UE).

Rzecznik zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o wyjaśnienie, w kontekście zasygnalizowanych wyżej wątpliwości, przyczyn uzależnienia przyznania uprawnień do ulgowych przejazdów emerytom i rencistom, od nadania prawa do renty lub emerytury przez polski organ.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-10-02
Opis odpowiedzi:
Prezydent Miasta st. Warszawy w piśmie z 2 października 2019 r. wyjaśnił, że zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w mieście stołecznym Warszawie uprawnienie do ustalania wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym przysługuje Radzie m.st. Warszawy, która podobnie jak rady gmin w innych gminach, ustala ceny i przyznaje zniżki/ulgi np. osobom opłacającym podatki na określonym obszarze, co nie stanowi naruszenia przepisów Konstytucji oraz prawa europejskiego. Kryterium przyznania świadczenia emerytalnego i rentowego przez polski organ jest istotne również z praktycznego punktu widzenia. W przeciwnym razie kontrolerzy biletów byliby zmuszeni do zapoznania się ze wzorami legitymacji emeryta/rencisty funkcjonującymi we wszystkich państwach, w których takie świadczenia są wydawane. Prezydent zwrócił także uwagę, że wśród biletów przewidzianych w Taryfie przewozowej obowiązującej w warszawskim transporcie publicznym, jest imienny bilet seniora w cenie 50 zł dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez 365 lub 366 dni od momentu skasowania, na podstawie dokumentu poświadczającego wiek osoby. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia. W jednym i drugim przypadku nie ma znaczenia pochodzenie, czy też narodowość osoby uprawnionej.