Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 2020-03-20.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7005.12.2018
Data sprawy:
2020-03-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W dniu 5 grudnia 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ówczesnego Marszałka Sejmu RP z prośbą o rozważenie zamieszczenia w tekście jednolitym ustawy bądź w obwieszczeniu do tekstu jednolitego pełnej treści art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Do chwili obecnej Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymał jednak odpowiedzi na powyższe wystąpienie. Ponadto, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a zatem ogłoszone po skierowaniu powyższego wystąpienia, nie zawiera tekstu art. 63 ust. 2 i 3.

Rzecznik zwrócił uwagę, że art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie został uchylony, jest to norma wciąż obowiązująca, stosowana przez sądy oraz organy administracji publicznej. Norma ta dwukrotnie była także przedmiotem merytorycznej kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W żadnym z orzeczeń kwestia obowiązywania art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie budziła wątpliwości. Skutkiem żadnego z nich nie była także utrata mocy obowiązującej zakwestionowanej regulacji. Od czasu wydania wskazanych wyroków nie nastąpiły również żadne zdarzenia prawne, które powodowałyby wygaśnięcie wskazanej regulacji.

Rzecznik wskazał, że ww. regulacja stanowi autonomiczną normę, determinującą sytuację prawną obywateli. Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilizacji stosunków własnościowych ukształtowanych na mocy ustawy uwłaszczeniowej z 1971 r. W chwili obecnej jednak treść tej normy nie jest zamieszczona ani w tekście jednolitym ustawy, ani w obwieszczeniu Marszałka Sejmu. Pominięcie wskazanej regulacji, bez dołączenia informacji, z jakiego powodu została pominięta, nie tylko budzi wątpliwości co do zgodności z zasadami prawidłowej legislacji i jednoznaczności tekstu prawnego, lecz może powodować niepewność obywatela co do prawa i tego, czy pominięcie będzie oznaczało utratę mocy obowiązującej regulacji.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Marszałek Sejmu z prośbą o możliwość zamieszczenia, zgodnie z regulacją ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w tekście jednolitym ustawy bądź w obwieszczeniu do tekstu jednolitego pełnej treści art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: