Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki z dnia 2020-03-23.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2020-03-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki.

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie doniesień prasowych podejmował wiele działań interwencyjnych na tle zdarzeń patologicznych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W ocenie Rzecznika zdarzenia te pokazywały, że system nadzoru sprawowanego przez organy państwowe nad komercyjną działalnością placówek udzielających całodobowej opieki nie jest dostatecznie skuteczny i w krańcowych sytuacjach nie eliminuje możliwości zagrożenia życia i zdrowia osób poddanych opiece w tych placówkach. Ponadto, w dniu 10 marca br. do Biura Rzecznika wpłynęła informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań podejmowanych przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia. Przeprowadzenie takiej kontroli było przedmiotem wniosku skierowanego przez Rzecznika do Najwyższej Izby Kontroli. Informacja ta potwierdziła niską skuteczność działań nadzorczych i kontrolnych wojewodów, wobec tego rodzaju placówek. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia kompleksowej zmiany regulacji prawnej, stwarzającej podstawy do skutecznego podejmowania działań przez wojewodę wobec nielegalnie działającej placówki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-16
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 16 kwietnia 2020 r. poinformowała Rzecznika, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. zmiany do ustawy o pomocy społecznej określają nowe wymogi pod kątem podmiotów prowadzących placówki, a także poszerzają możliwości wojewody w zakresie przeprowadzania kontroli i nakładania kar pieniężnych, w tym kar nakładanych na podmioty prowadzące nielegalne placówki. Ustawa ta dała wojewodom możliwość jednoczesnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki i nakazania wstrzymania prowadzenia tej placówki, z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, np. w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce, nawet jeśli jest to placówka mająca zezwolenie. Zdaniem Sekretarz Stanu, w związku z objęciem części nowych wymogów przepisami przejściowymi, w chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie na dokonywanie analizy wpływu zmienionych przepisów na działalność placówek zapewniających całodobową opiekę.