Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy z dnia 2020-04-01.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.6.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w związku ze stanem epidemii, wywołanym chorobą COVID-19, masowymi powrotami obywateli polskich z zagranicy, a także prognozowanym wzrostem bezrobocia, ujawnił się problem dotyczący rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.

Z doniesień medialnych oraz analizy stron poszczególnych powiatowych urzędów pracy wynika, że urzędy przyjęły różnego rodzaju sposoby obsługi osób chcących się zarejestrować jako bezrobotne. Wszystkie urzędy pracy rejestrują osoby zainteresowane internetowo, niektóre z nich wskazują też na możliwość rejestracji drogą pocztową oraz poprzez wrzucanie zakopertowanych dokumentów do koszy wystawionych w urzędzie lub przed urzędem. Tylko

nieliczne, pojedyncze urzędy przewidują możliwość rejestracji w trakcie osobistej wizyty osoby zainteresowanej (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty).

Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że bezproblemowo odbywa się rejestracja dokonywana drogą elektroniczną. Problemy pojawiają się w przypadku osób niemających dostępu do internetu lub osób nieposługujących się w sposób biegły narzędziami elektronicznymi. Oznacza to, że istnieje spory krąg osób, które pozbawione są możliwości uzyskania statusu bezrobotnego lub uzyskają go z pewnym opóźnieniem.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań umożliwiających w miarę bezproblemową rejestrację wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem statusu bezrobotnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-23
Opis odpowiedzi:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. poinformowała Rzecznika, że wskazała urzędom pracy różne możliwe do przyjęcia warianty rozwiązań, celem umożliwienia osobom nieposiadających dostępu do Internetu uzyskanie statusu bezrobotnego bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Ponadto, aby w jeszcze większym stopniu uprościć sposób rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w nowym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, przewidziano szczególny sposób postępowania przy rejestracji jako bezrobotny albo poszukujący pracy w sytuacji epidemii COVID-19. Dodano przepis umożliwiający dokonanie rejestracji telefonicznej po uprzednim przekazaniu drogą elektroniczną koniecznych danych i nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.