Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół z dnia 2020-04-03.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.72.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął doniesienia prasowe, zgodnie z którymi szkoły prowadzące rekrutację będą mogły publicznie udostępniać listy kandydatów i wyniki w Internecie. Wątpliwości Rzecznika budzi przede wszystkim przepis § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. Zdaniem Rzecznika rozwiązanie to jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do prywatności.

Jednocześnie Rzecznik wskazał, że kwestie przetwarzania danych osobowych stanowią materię zastrzeżoną dla ustawy. Wynika to zarówno z konieczności zachowania ustawowej formy dla ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki jak i prawa jednostki do nieudostępnienia informacji jej dotyczących, chyba że taki obowiązek wynika z ustawy.

Zarówno konstytucyjne zasady ograniczania autonomii informacyjnej jednostki, jak i zasada minimalizacji danych, każą badać każdy proces przetwarzania danych osobowych w celu dobrania środków, które zrealizują założony, dopuszczalny prawnie cel. Wydaje się, że w wypadku rekrutacji do szkół odpowiednim rozwiązaniem, zapewniającym maksymalną ochronę prywatności byłoby udostępnienie danych jedynie kandydatom (co wydaje się

możliwe przy użyciu internetu, jednak bez upubliczniania danych). Można rozważyć rozwiązanie prawne, które będzie przewidywać podanie ich do publicznej wiadomości po otwarciu szkół. Rzecznik podkreślił, że publikacja list w internecie wymagałaby wyraźnej podstawy ustawowej.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących przyczyn przyjęcia opisanego rozwiązania oraz o dokonanie stosownych zmian w prawie mających na celu pełniejsze

zapewnienie ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-03
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. poinformował Rzecznika, że zakres danych osobowych publikowanych na listach kandydatów ograniczony jest tylko do alfabetycznie uporządkowanej listy imion i nazwisk kandydatów oraz informacji o minimalnej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia bez wskazania kandydata, który daną liczbę punktów uzyskał. Zdaniem Ministerstwa jest to minimalny zakres danych, który zapewnia prawidłową realizację celów i zadań jednostce, przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne. Taki zakres informacji, ogranicza identyfikację kandydata osobie, której te dane nie dotyczą. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące wyników udzielić może tylko komisja rekrutacyjna.