Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności uzyskania informacji o stanie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych z dnia 2020-04-22.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.56.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności uzyskania informacji o stanie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Skarżący, wskazując na brak uregulowania uprawnień pokrzywdzonego w przepisach dotyczących postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych. Skarżący wskazał, że na podstawie skierowanej przez niego do Ministra Sprawiedliwości skargi na tłumacza przysięgłego zostało wszczęte postępowanie przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych (dalej jako: KOZ). Skarżący bezskutecznie próbował uzyskać informacje o stanie prowadzonego postępowania. Od Przewodniczącego KOZ dowiedział się, iż pokrzywdzonemu nie przysługują żadne prawa w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych, w związku z czym nie zostanie mu udzielona informacja o prowadzonym postępowaniu.

W ocenie Rzecznika fakt nieprzyznania przez ustawodawcę pokrzywdzonemu w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego prawa strony, budzi zasadnicze wątpliwości.

Rzecznik zauważył, że obecnie obowiązująca ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie przewiduje żadnych uprawnień dla pokrzywdzonego działaniem lub zaniechaniem tłumacza przysięgłego w postępowaniu z tytułu jego odpowiedzialności zawodowej. Ustawodawca całkowicie pominął pokrzywdzonego w tym postępowaniu, mimo że to na skutek zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania.

W opinii Rzecznika brak przyznania osobie pokrzywdzonej praw strony w tym postępowaniu należy oceniać jako naruszenie konstytucyjnej zasady równości, bowiem na gruncie innych ustaw dotyczących zawodów zaufania publicznego dopuszczalny jest udział pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym. Brak jest zatem podstaw, by wykluczać osobę pokrzywdzonego z postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych. Bez wątpienia sytuacja osób pokrzywdzonych poprzez działania adwokatów, lekarzy czy notariuszy nie różni się fundamentalnie od sytuacji osób pokrzywdzonych działaniami tłumacza przysięgłego.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o odniesienie się do wymienionych uwag oraz o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-26
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 26 maja 2020 r. poinformował, że wprowadzenie w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego regulacji precyzujących prawa podmiotu, który zlecił tłumaczenie, pokrzywdzonego działaniem lub zaniechaniem tłumacza przysięgłego, w opinii resortu nie jest konieczne.