Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracowników z dnia 2020-04-28.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7050.22.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracowników.

W związku ze stanem epidemii, wywołanym chorobą COVID-19, a także działaniami podejmowanymi przez pracodawców w zakresie zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracownikom, jak również działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ujawnił się problem dotyczący możliwości przeprowadzania badań pracowników pod kątem pomiaru temperatury ich ciała.

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczą przede wszystkim kwalifikacji pomiaru temperatury ciała oraz jej rezultatów w postaci dokonanych pomiarów. Według części specjalistów, przeprowadzanie przez pracodawców pomiarów temperatury ciała pracowników jest niedozwolone, gdyż uzyskane w ten sposób informacje mają charakter danych wrażliwych. Podkreślenia wymaga, że Kodeks pracy zawiera zamknięty katalog danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata na pracownika lub od pracownika. W katalogu tym jednak wyniki pomiarów temperatury nie zostały ujęte.

W opinii Rzecznika nie ulega wątpliwości, że wykonywanie pomiarów medycznych prowadzących do określenia stanu zdrowia pracowników (m.in. pomiarów temperatury) i ich wyniki, podlegają uregulowaniu zawartemu w art. 31 ust. 3 Konstytucji, gdyż są danymi wrażliwymi - dotyczą chronionych sfer życia człowieka. Niewłaściwe przetwarzanie tych informacji może doprowadzić do naruszeń praw i wolności osób, których dotyczą. Natomiast w istniejącym stanie prawnym brak jest jednoznacznego przepisu, z którego wynikałby obowiązek pracodawcy do mierzenia temperatury pracownikom, nawet w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub też stanu epidemii.

W ocenie Rzecznika wskazana problematyka powinna zostać zatem uregulowana w ogólnie obowiązujących przepisach rangi ustawowej, w związku z tym zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-06-17
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 17 czerwca 2020 r. poinformował, że w przedmiotowej sprawie zwrócono się o opinię do resortu zdrowia. W odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, iż możliwe jest zidentyfikowanie wartości podwyższonej temperatury ciała człowieka jako objawu patofizjologicznego świadczącego o procesie chorobowym, przy którym pracownik nie powinien świadczyć pracy. Jednocześnie sam wzrost temperatury ciała - jako objaw izolowany - bez innych cech procesu chorobowego oraz bez wystąpienia innych istotnych czynników klinicznych nie powinien być traktowany jako dowód na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ponieważ na wzrost temperatury ciała może wpływać występowanie innych czynników oraz chorób, niezwiązanych z toczącym się procesem chorobowym w organizmie. Należy także podkreślić, że u części chorych na COVID-19 gorączka może nie występować i osoby te mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo. Zatem, mając powyższe na uwadze, Sekretarz Stanu wyjaśnił, że obecnie nie ma podstaw do podjęcia prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu na uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.