Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 2021-01-19.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich szczegółowo omówił proponowane zmiany.

Przede wszystkim Rzecznik zwrócił uwagę na trudności wynikające z nowych definicji przestępstw terrorystycznych, na umożliwienie aresztowania tymczasowego osoby, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie pokwitować decyzji o aresztowaniu, na proponowane w projekcie ograniczenia w dostępie do akt umorzonych spraw, na zwiększenie uprawnień prokuratora przy zabezpieczaniu i zdejmowaniu treści pornograficznych, pedofilskich i terrorystycznych.

RPO wskazał również luki w projekcie - np. w przypadku wydania przez prokuraturę listu żelaznego dla osoby, wobec której wystawiony jest Europejski Nakaz Aresztowania. Ponadto, zgłosił uwagi do zmiany przepisów o przedawnieniu i o egzekucji kar pieniężnych, czy też dotyczących instytucji posiedzenia wstępnego.

Mając na uwadze całość przedstawionych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz merytoryczną doniosłość projektowanych zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego, a także mając na uwadze treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie sygn. Kp 1/1925 oraz przedmiot postępowania, wszczętego na skutek złożonego przez Rzecznika wniosku, przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. K 22/20, RPO wyraził przekonanie, że projekt powinien być procedowany we właściwym dla nowelizacji kodeksu trybie, z zastosowaniem przepisów Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno w związku z literalnym brzmieniem art. 87 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP, jak i uwzględniając liczne poglądy doktryny należy uznać, iż ustawy nowelizujące powinny dochodzić do skutku w takim samym trybie jak ustawy pierwotne, zatem do prac nad projektem nowelizacji wskazanych kodeków należy zastosować przepisy ww. rozdziału Regulaminu Sejmu RP, który dotyczy postępowania z projektami kodeksów, będącego szczególnym rodzajem procedury ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: