Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 2021-02-05.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Grupa posłów wniosła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w Kodeksie wykroczeń rozszerzające zakres wykroczenia prowadzenia zbiórki na cel uiszczenia m.in. grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego, naprawienia szkody i poręczenia majątkowego, a także odpowiednie przepisy proceduralne umożliwiające odmowę przyjęcia poręczenia w przypadku nieudowodnienia, że pochodzi ono ze środków własnych oskarżonego. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich całość propozycji legislacyjnej dotyczącej art. 266 § 1a k.p.k. należy ocenić negatywnie.

Autopoprawka przewiduje ponadto, że w okresie epidemii i 6 miesięcy po jego odwołaniu, apelacja w sprawach o przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności rozpoznawana ma być w składzie 1 sędziego (dotyczy to m.in. przestępstw z art. 231 k.k. - nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków oraz art. 296 k.k. - wyrządzenie szkody jednostce organizacyjnej).

Rzecznik zauważył, iż brak rzetelnego uzasadnienia projektowanej zmiany każe poszukiwać innych jej uzasadnień, w tym choćby tego, że przy obecnym trybie doboru składu sędziów do sprawy, łatwiej będzie manipulować składami w sytuacji, gdy będą one jedno osobowe, a nie trzy osobowe. Wniosek taki może, choć nie musi, wypływać także z momentu, w którym dochodzi do zgłoszenia przedmiotowej autopoprawki. Epidemia COVID-19 trwa już prawie rok, a obecnie liczba aktywnych przypadków zdaje się obniżać. Rozpoczęto także proces szczepień. Stąd brak w uzasadnieniu autopoprawki jakiejkolwiek rzetelnej i popartej merytoryczną argumentacją odpowiedzi na pytanie, skąd obecnie wynika potrzeba wprowadzenia projektowanego art. 14fa ust. 1, nasuwa wniosek, że może chodzić o stworzenie systemu, który umożliwi manipulowanie składami sądów odwoławczych rozpoznających apelację w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza 5 lat.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: