Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu ustawy o referendum lokalnym z dnia 2021-07-23.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.629.2020
Data sprawy:
2021-07-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu ustawy o referendum lokalnym.

W związku z postępowaniem prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym zasad składania protestów przeciwko ważności referendum lokalnego, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do sejmowej komisji z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu art. 66 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym (dalej jako: "ustawa o referendum lokalnym").

Obecny kształt przepisu art. 66 ustawy o referendum lokalnym może powodować poważne problemy związane z wykładnią sądową tej regulacji w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać protest przeciwko ważności referendum oraz, w konsekwencji, wpływać na realizację prawa, o którym mowa w art. 62 Konstytucji oraz prawa do sądu w ramach podnoszenia wątpliwości dotyczących zgodnego z prawem przeprowadzania czynności wyborczych.

RPO podkreślił, że uwagi te powstały na gruncie postępowania sądowego w przedmiocie protestu przeciwko ważności referendum lokalnego, które toczy się w chwili obecnej przed Sądem Najwyższym w ramach postępowania ze skargi kasacyjnej. Zdaniem Rzecznika, jako że art. 66 ustawy o referendum lokalnym stanowi przepis szczególny względem ogólnego odwołania do Kodeksu wyborczego zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym i wskazywał, w poprzednim stanie prawnym, konkretne przepisy Ordynacji wyborczej z pominięciem pozostałych przepisów tego aktu prawnego, powinien on zostać dostosowany do obecnego stanu prawnego i przepisów obowiązującego Kodeksu wyborczego jako wyraz równie świadomej i przemyślanej decyzji prawodawcy dotyczącej konkretnych zasad składania protestów przeciwko ważności referendum lokalnego. Dorozumiane stosowanie odpowiednio przepisów Kodeksu wyborczego w całości należy ocenić jako naruszenie zasady legalizmu, biorąc pod uwagę literalną treść tego przepisu. Należy uznać, że taki kształt przepisów ustawy o referendum lokalnym stanowi poważny problem z perspektywy zasad poprawnej legislacji oraz prowadzi do istotnych naruszeń konstytucyjnych praw obywateli.

Biorąc pod uwagę powyższe, stojąc na stanowisku, że zmiany legislacyjne wskazanych powyżej przepisów ustawy o referendum lokalnym są konieczne, Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: