Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka z dnia 2003-02-12.

Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/416884/02/VIII/805.5 RZ
Data sprawy:
2003-02-12
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Według art. 183 § 1 Kp, pracownica, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Tym samym uregulowana została tylko sytuacja przysposobienia jednego dziecka, pominięto natomiast kwestię wymiaru urlopu w razie przysposobienia więcej niż jednego dziecka. RPO nie może podzielić poglądu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyrażonego w odpowiedzi na wystąpienie RPO w przedmiotowej sprawie, iż kryterium dobra dziecka nie może uzasadniać zarzutu nierównego traktowania matek naturalnych i matek adopcyjnych w zakresie wymiaru urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. RPO prosi o powiadomienie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-02-12
Opis odpowiedzi:

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do spraw zmian w kodyfikacjach (11.12.2003 r.) poinformował, że propozycja zwiększenia wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka nie uzyskała wymaganego poparcia w toku procesu legislacyjnego i będzie brana pod uwagę przy najbliższej nowelizacji Kodeksu pracy (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, październik - grudzień 2003 r.", str. 81).