Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podręczników i egzaminów szkolnych z dnia 2003-03-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/421066/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podręczników i egzaminów szkolnych.

Rzecznik wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty; rozporządzenia MENiS z 24.04.2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych; rozporządzenia MEN z 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Do RPO wpływają coraz liczniejsze skargi dotyczące dopuszczania i wycofywania z użytku szkolnego podręczników, kwestionujące kryteria dokonywania oceny przydatności podręczników dla potrzeb procesu nauczania oraz procedurę selekcji wydawnictw w celu ich dopuszczenia na rynek księgarski, a także skargi dotyczące radykalnych zmian wprowadzanych przez MENiS w zakresie warunków przeprowadzania egzaminów szkolnych, w szczególności egzaminów maturalnych. Na tle skarg pojawił się problem konstytucyjności przepisów prawa regulujących powyższą materię. Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 22 ust. 2 pkt 3 oraz w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty nie określa wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. Na podstawie treści tych przepisów, jak też na podstawie innych przepisów ustawy o systemie oświaty nie można w sposób precyzyjny zrekonstruować wytycznych. Rozporządzenia wydane na podstawie blankietowego upoważnienia tracą swój wykonawczy charakter i przybierają postać aktu samoistnego, a tym samym są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-03-07
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 12.10.2004 r., sygn. akt K 7/03).