Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego z dnia 2003-05-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/400304/02/III/317 RZ
Data sprawy:
2003-05-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje wliczanie dodatków pielęgnacyjnych do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy i art. 6 ust. 6 pkt 1 powołanej ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

Rzecznik otrzymuje skargi od emerytów i rencistów, którzy pobierając przy swoich świadczeniach dodatek pielęgnacyjny ubiegają się o dodatek mieszkaniowy na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Przedmiotem skarg jest wliczanie dodatku pielęgnacyjnego do dochodu rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo i wysokość dodatku mieszkaniowego, podczas gdy do tego dochodu nie jest wliczany zasiłek pielęgnacyjny. W ocenie Rzecznika zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny spełniają w zasadzie podobne cele i z tego punktu widzenia brakuje uzasadnienia, aby przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, uzależnionego od wysokości dochodu inaczej traktować dodatki pielęgnacyjne niż zasiłki pielęgnacyjne. Taka sytuacja prowadzi do nierównego traktowania osób znajdujących się w podobnej sytuacji, dyskryminując przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe osoby pobierające dodatki pielęgnacyjne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-10-04
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2004 r., sygn. akt K 16/03).