Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie opłat za usunięcie drzew lub krzewów z dnia 2003-10-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/364291/01/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

Na mocy art. 47 f ust. 1 ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody, władający nieruchomością ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z opłat zwolnione są osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami muszą wnosić opłaty na zasadach ogólnych. Opłaty te stanowią dochód gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z którego przeznacza się środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, w tym również na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości w świetle postanowień Konstytucji (art. 32 - zasada równości oraz art. 74 - ochrona środowiska) i powoduje z jednej strony poczucie braku równego traktowania i dyskryminacji w życiu gospodarczym i społecznym u części społeczeństwa, z drugiej zaś strony powoduje uszczuplenie wpływów gminnych funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w konsekwencji mniej środków na działania proekologiczne.

Inf. 4/2003, str.25.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-07-08
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Ministra Środowiska z dnia 18.11.2003 r. - Inf. 4/2003, str.25.