Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia przyznającego kuratorowi oświaty uprawnienie do ustalenia, czy nauczyciel ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z dnia 2004-01-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/420526/02/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2004-01-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia przyznającego kuratorowi oświaty uprawnienie do ustalenia, czy nauczyciel ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli w zakresie, w jakim powierza on kuratorowi oświaty ustalenie, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zdaniem Rzecznika zaskarżony przepis rozporządzenia wykracza poza ramy upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-06-05
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 12.05.2004 r., sygn. akt U 1/04).