Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnień funkcjonariuszy Służby Celnej z dnia 2004-01-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2004-01-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnień funkcjonariuszy Służby Celnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23.04.2003r. o zmianie ustawy Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej wprowadzający do ustawy o Służbie Celnej w art. 25 w ust. 1 nowe pkt 8a i 8b oraz w art. 61 nowe brzmienie ust. 2 - jest niezgodny z art. 42 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

W ocenie Rzecznika wprowadzenie przepisów o obligatoryjnym zwalnianiu funkcjonariuszy ze służby w przypadku wniesienia w stosunku do nich aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicznego lub zastosowania w stosunku do nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania narusza konstytucyjną zasadę domniemania niewinności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-04-14
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 19.10.2004 r., sygn. akt K 1/ 04).