Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnień ustawowych w ustawie o Policji z dnia 2004-03-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/395725/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnień ustawowych w ustawie o Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Policji upoważniających ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzeń zasad cofania i zwracania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz za brak lokalu mieszkalnego, zasad cofania i zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, warunków najmu lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposobu obliczania czynszu najmu oraz praw i obowiązków najemcy i wynajmującego. Upoważnienia te mają charakter blankietowy, to znaczy odsyłają do uregulowania w akcie wykonawczym materii, która w ogóle nie jest uregulowana w ustawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-06
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 29.11.2004 r., sygn. akt K 7/04).