Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opublikowania w prasie sprostowania lub odpowiedzi z dnia 2004-03-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/406448/02/II/206 RZ
Data sprawy:
2004-03-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opublikowania w prasie sprostowania lub odpowiedzi.

Rzecznik wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 46 ust. 2 ustawy Prawo prasowe w zakresie w jakim stanowi on, iż ściganie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w związku z art. 31 tej ustawy następuje z oskarżenia publicznego jeżeli pokrzywdzonym jest inny podmiot niż osoba fizyczna, z art. 32 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Do obowiązków redaktora naczelnego należy bezpłatne opublikowanie na wniosek zainteresowanego podmiotu sprostowań lub odpowiedzi, jeśli spełniają one wymogi przewidziane przepisami prawa. W razie odmowy spełnienia tego obowiązku zainteresowani mają roszczenie o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi. Uchylanie się od tego obowiązku jest zagrożone sankcją karną. Jeśli pokrzywdzonym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, ściganie odbywa się z oskarżenia publicznego. Natomiast, gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Wątpliwości Rzecznika budzi przyznanie szerszej ochrony osobom prawnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-04-11
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 22.02.2005 r., sygn. akt K 10/04).