Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 2004-03-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/469099/04/XIII/108.3 RZ
Data sprawy:
2004-03-29
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Projekt przewiduje m.in. powołanie Rzecznika Praw Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jako wyspecjalizowanego organu Ministra Zdrowia, działającego przy pomocy 16 zastępców (w każdym województwie) oraz Biura. W zestawieniu ze stosunkowo wąsko projektowanymi uprawnieniami Rzecznika Praw Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, zwłaszcza w zakresie korzystania ze środków procesowych, wydają się dawać bardziej skuteczną gwarancję ochrony praw osób wykazujących zaburzenia psychotyczne. W uzasadnieniu nowelizacji pominięto m.in. działalność wizytacyjno-kontrolną Rzecznika Praw Obywatelskich pozwalającą mu zbadać każdą sprawę, nawet bez uprzedzenia, na miejscu. Zasadnicze wątpliwości budzi przyznanie Rzecznikowi Praw Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i jego zastępcom prawa wglądu do dokumentacji. Uprawnienia tego nie uzasadniają zadania Rzecznika. Doprecyzowania wymaga prawo Rzecznika Praw Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i jego zastępców do reprezentowania na wniosek osoby z zaburzeniami psychicznymi jej interesów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami administracji.

Inf. 1-3/2004, str. 69

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: