Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego z dnia 2004-09-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/445475/03/IV/401
Data sprawy:
2004-09-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 302 § 1 w związku z art. 465 § 2 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego, są niezgodne z art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Biegły jest osobą powoływaną w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie danego zagadnienia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym wymaga wiedzy specjalistycznej, którą nie dysponuje sąd lub organ rozpoznający sprawę. W postępowaniu karnym biegły może być także powołany przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Kwestia wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określona jest w dekrecie o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wysokość przyznanego przez organ wynagrodzenia biegły może kwestionować w drodze zażalenia. Przewidziane jest ono wyraźnie w Kodeksie postępowania cywilnego. W postępowaniu karnym dopuszczone jest w drodze wykładni, zarówno przed sądem jak i w postępowaniu przygotowawczym, z tym że w tym ostatnim zażalenie rozpoznaje prokurator nadrzędny. Z powyższego wynika, iż w przypadku powołania biegłego przez sąd - karny bądź cywilny - o wynagrodzeniu biegłego rozstrzyga sąd orzekający co do istoty sprawy. Tymczasem biegły wykonujący czynności w postępowaniu przygotowawczym nie ma możliwości poddania kwestii wynagrodzenia rozstrzygnięciu sądowemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-05-02
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 14.03.2005 r., sygn. akt K 35/04).