Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu egzekwowania opłat za nielegalny pobór paliw lub energii z dnia 2004-10-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/446016/03/V/513 RZ
Data sprawy:
2004-10-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu egzekwowania opłat za nielegalny pobór paliw lub energii.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego ze wspólnym wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 57 ustawy - Prawo energetyczne z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia przedsiębiorstwu energetycznemu pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sądowej.

W wypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci, przedsiębiorstwo energetyczne może wybrać, czy dochodzić będzie odszkodowania ze szkody przed sądem powszechnym, czy też poprzestanie na zryczałtowanej opłacie, której wysokość ustala się na podstawie taryfy i która jest egzekwowana w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Przedsiębiorstwa energetyczne korzystają praktycznie wyłącznie z możliwości pobierania zryczałtowanych opłat. Na skutek przyzwolenia w zaskarżonym przepisie na egzekwowanie należności o charakterze cywilnym pomimo braku orzeczenia sądowego stwierdzającego obowiązek ich uiszczenia, nastąpiło faktyczne pozbawienie odbiorców energii i paliw sądowej ochrony ich interesów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-08-17
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 10.07.2006 r., sygn. akt K 37/04).