Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2004-11-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485907/04/X/108
Data sprawy:
2004-11-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która utraciła moc z dniem 1.10.2004 r., nie przewidywała żadnych ograniczeń odnośnie dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mimo wprowadzenia w art. 112 ust. 2 ograniczeń w tym zakresie, nie zawiera przepisów przejściowych, które pozwoliłyby pracownikom na dostosowanie swojej sytuacji do nowego prawa, co narusza konstytucyjną zasadę należytego zabezpieczenia interesów w toku, zawartą w zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Ponadto przepis art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowiący, że pracownicy NFZ nie mogą podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy bez zgody Prezesa Funduszu, różnicuje w sposób sprzeczny z Konstytucją sytuację pracowników NFZ zatrudnionych u innego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą w relacji do pracowników działających na rzecz innego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-11-02
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 3.10.2005 r., sygn. akt K 43/04).