Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do przekazanego mu projektu założeń do ustawy o prawie ubogich z dnia 2004-12-01.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2004-12-01
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do przekazanego mu projektu założeń do ustawy o prawie ubogich.

Proponowany model świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim zasadniczo odpowiada oczekiwaniom Rzecznika Praw Obywatelskich, należałoby jednak zwrócić uwagę na następujące problemy : kwestią o znaczeniu priorytetowym jest zapewnienie poradnictwa prawnego nie związanego z reprezentacją procesową, tymczasem projekt koncentruje się na zagadnieniach procesowych. Podstawowa pomoc prawna w przypadku spraw lokalowych, rodzinnych czy zabezpieczenia społecznego może być zapewniana przez Biura Pomocy Prawnej. Wiązałoby się to z koniecznością zatrudnienia osób udzielających porad prawnych, przy czym istniałaby możliwość zlecania poradnictwa w poszczególnych sprawach adwokatom i radcom prawnym spoza Biura. Wówczas konieczna wydaje się regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej Biura za wadliwe świadczenie usług. Wadą proponowanego systemu jest brak kontroli nad jakością świadczonej z urzędu pomocy prawnej. Projekt przewiduje, iż Biura Pomocy Prawnej pełnią rolę jedynie koordynacyjną - dysponują listą adwokatów i radców prawnych chętnych do współpracy, wyznaczają pełnomocników. Warto rozważyć wprowadzenie regulacji ustawowej, iż rażąco nieprofesjonalna pomoc prawna może skutkować odmową sądu zasądzenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Z tych samych względów można przyjąć, iż w określonych okolicznościach osoba korzystająca z pomocy może żądać zmiany adwokata lub radcy prawnego. Ponadto Biuro Pomocy Prawnej powinno mieć szersze kompetencje w zakresie badania sytuacji majątkowej i życiowej osoby zwracającej się o pomoc prawną, analogicznie do rozwiązania istniejącego w art. 116 Kpc.

Inf. 10-12/2004, str. 68

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: