Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia niektórych pracowników samorządowych prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dnia 2005-01-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/480495/04/VIII/806.3 RZ
Data sprawy:
2005-01-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia niektórych pracowników samorządowych prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4.03.2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw, z art. 32 (zasada równości wobec prawa) w związku z art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej) Konstytucji RP. Przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie stosuje się do zatrudnionych na podstawie wyboru: marszałka województwa, wiceprzewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu województwa, starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przepisami tymi nie są objęci także pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania: zastępca wójta, sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy, powiatu czy województwa. Zastosowane przez ustawodawcę kryterium wprowadzenia zróżnicowania w zakresie prawa do dodatkowego wynagrodzenia w postaci prawnej formy nawiązania stosunku pracy nosi cechy przypadkowości, a nie przemyślanej decyzji prawodawczej. Równocześnie bowiem inni pracownicy jednostek sfery budżetowej zatrudnieni na podstawie wyboru bądź powołania posiadają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zdaniem Rzecznika w tym zakresie nastąpiło naruszenie zakazu dyskryminacji stanowiącego podstawową konsekwencję zasady równości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-05-24
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.02.2006 r., sygn. akt K 1/05).