Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczeń praw wyborczych w wyborach samorządowych z dnia 2005-03-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/481342/04/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczeń praw wyborczych w wyborach samorządowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1, art. 6a ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w zakresie, w jakim pozbawiają prawa wybierania (czynnego prawa wyborczego), a także prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisanych do prowadzonego w gminie stałego rejestru wyborców, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem wyborów, są sprzeczne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2 i art. 169 ust. 2 zd. pierwsze w związku z art. 16 ust. 1 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik podkreślił, że art. 19 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że każdy obywatel Unii zamieszkały na terenie Państwa Członkowskiego, nie będący jego obywatelem, posiada prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych w tym Państwie, na terenie którego przebywa, na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Zgodnie z Dyrektywą Rady 94/80/EC z dnia 19.12.1994 r. osoba, która w stosownej dacie jest obywatelem Unii w rozumieniu Traktatu i nie jest obywatelem Państwa Członkowskiego jego miejsca zamieszkania, lecz w każdym przypadku wypełnia warunki do prawa głosowania i kandydowania, jakie to państwo nakłada z mocy przepisów prawnych na swych własnych obywateli, będzie miała prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania zgodnie ze wspomnianą Dyrektywą.

Inf. 1-3/2005, STR.84

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-11-21
Opis odpowiedzi:
1. Stanowisko Sejmu z dnia 7.06.2005 r.

2. stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 12.07.2005 r.


1. Stanowisko Sejmu z dnia 7.06.2005 r.

2. stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 12.07.2005 r.

1. Stanowisko Sejmu z dnia 7.06.2005 r.

2. stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 12.07.2005 r.


1. Stanowisko Sejmu z dnia 7.06.2005 r.

2. stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 12.07.2005 r.


3. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2006 r., sygn. akt K 9/05). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 1.03.2006 r. Nr 34, poz. 242 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie.
Inf. 1-3/2006, str.