Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z dnia 2005-03-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/495925/05/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-16
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 27 d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części obejmującej zwrot "o którym mowa w art. 45 ust. 1" z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.Zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Tymczasem przepisy art. 27 d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozbawiają prawa do zmniejszenia podatku o wpłaty dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i dla których podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku oraz podatników uiszczających podatek od dochodów kapitałowych. W ocenie Rzecznika wyłączenie wspominanych kategorii podatników z możliwości zmniejszenia podatku o wpłaty dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego ma charakter dyskryminacyjny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-07-06
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 13.06.2006 r., sygn. akt K 11/05).