Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 2005-04-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/503619/05/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2005-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie udostępniania dokumentacji medycznej.

Analiza skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje na istnienie luki w przepisach prawa, dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Przepis § 13 pkt 7a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, nakłada na zakład opieki zdrowotnej obowiązek uzyskania i zamieszczenia w dokumentacji pisemnego oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej albo pisemnego oświadczenia pacjenta o braku takiego upoważnienia. Poza regulacją znajduje się jednak okoliczność, gdy pacjent w stanach nagłych umiera, nie mając możliwości wyrażenia swej woli dotyczącej upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej. W skargach na ten temat zainteresowani podnoszą, że stanowi to znaczne utrudnienie w sytuacjach dochodzenia praw w związku z podejrzeniem o błąd w sztuce lekarskiej oraz w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o uregulowanie sprawy udostępnienia dokumentacji medycznej w wypadku śmierci pacjenta, który z uwagi na stan zdrowia nie był w stanie złożyć wymaganego oświadczenia woli, poprzez stosowną zmianę wspomnianego rozporządzenia.

Inf. 4-6/2005, str. 30

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-13
Opis odpowiedzi:
1. Minister Zdrowia (25.05.2005 r.) poinformował, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, mają na celu zabezpieczenie danych osobowych pacjenta, a także dają wyraz zasadzie ochrony tajemnicy lekarskiej. W przypadku podejrzenia o błąd w sztuce lekarskiej podmioty zainteresowane mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym, a wszelka dokumentacja medyczna w takiej sytuacji jest udostępniana organom prowadzącym postępowanie. Obowiązujący system udostępniania dokumentacji medycznej określony w rozporządzeniu jest zgodny z przepisami ustawowymi w tym zakresie, działa w sposób prawidłowy i nie ma konieczności dokonywania jego zmiany. Ewentualna zmiana tego systemu wymaga przede wszystkim dokonania nowelizacji ustawy, a dopiero w dalszej kolejności zmian w przepisach wykonawczych. Problemy dotyczące stosowania prawa wynikają raczej z nieznajomości przepisów i braku podejmowania przez pacjentów działań zmierzających do upoważnienia określonych osób do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci pacjenta.
Inf. 4-6/2005, str. 30