Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niższego ekwiwalentu mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych z dnia 2005-05-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/503543/05/V/503 RZ
Data sprawy:
2005-05-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niższego ekwiwalentu mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw, w części zawierającej zwrot: "uwzględniając uprawnienia do powierzchni użytkowej podstawowej przysługujące wnioskodawcy w dniu wypłaty ekwiwalentu, przyjmując jako podstawę obliczenia ekwiwalentu średnią cenę metra kwadratowego tej powierzchni, ustaloną przez dyrektora oddziału regionalnego WAM w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy", z art. 2 Konstytucji RP. Do Biura Rzecznika wpływają liczne skargi od żołnierzy zawodowych, którzy złożyli wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery stałej i oczekują na podpisanie z nimi umowy w sprawie jego wypłaty. Na skutek zmiany przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP dokonanej ustawą z dnia 16.04.2004 r. w zakresie dotyczącym ustalania wysokości ekwiwalentu, ekwiwalent będzie niższy od tego, który przysługiwałby im na podstawie dotychczasowych przepisów. Podstawę obliczenia wysokości ekwiwalentu stanowi średnia cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu, ustalona na dzień 1.07.2004r. Nowelizacja przewidywała możliwość wycofania wniosku o wypłatę ekwiwalentu na mniej korzystnych zasadach, ale tylko w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową na podstawie kontraktu. Takiej możliwości nie mają emeryci i renciści wojskowi oraz inni uprawnieni do uzyskania ekwiwalentu na podstawie dotychczasowych przepisów. Osobom, które wycofały wniosek o ekwiwalent przysługuje odprawa mieszkaniowa, jednak jej kwota będzie niższa od kwoty ekwiwalentu przyznawanego na poprzednich zasadach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-07-27
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt K 16/05).