Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości z dnia 2005-07-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/510422/05/VI/601 RZ
Data sprawy:
2005-07-21
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.04.1998 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, syndykiem może być osoba fizyczna posiadająca odpowiednią licencję. Może nim być także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. W myśl art. 157 ust. 3 Prawa upadłościowego zasady i tryb wydawania licencji syndyka ma określać odrębna ustawa. Jednakże ustawa taka dotychczas nie została uchwalona, co powoduje, że w dalszym ciągu w obrocie prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości. Zgodnie z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. W sprawie objętej wnioskiem nie ulega wątpliwości, że warunek wyłączności ustawy nie został dochowany. Istotne kwestie dotyczące kwalifikacji wymaganych od osób kandydujących na syndyka upadłości zostały bowiem w całości uregulowane w akcie podustawowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-27
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 11.03.2008 r., sygn. akt U 5/05).