Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia osoby ubezwłasnowolnionej do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia z dnia 2005-07-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/491629/04/XI/1103.4 RZ
Data sprawy:
2005-07-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia osoby ubezwłasnowolnionej do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 559 ustawy z dnia 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 545 § 1 i 2 tej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza osobę ubezwłasnowolnioną z kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia z art. 30 Konstytucji RP (godność człowieka) i art. 31 Konstytucji RP (wolność). Zgodnie z art. 559 Kpc sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono. W razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego sąd może zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu, zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite. Postępowanie o uchylenie ubezwłasnowolnienia może być wszczęte na wniosek lub z urzędu, natomiast postępowanie o zmianę orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu wyłącznie na wniosek. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia są - oprócz prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich - małżonek osoby ubezwłasnowolnionej, krewni w linii prostej, rodzeństwo, a także jej przedstawiciel ustawowy. Krewni nie mogą zgłaszać wniosku, jeśli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Legitymacja procesowa do żądania wszczęcia postępowania o uchylenie bądź zmianę ubezwłasnowolnienia nie przysługuje natomiast ubezwłasnowolnionemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-04-02
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.03.2007 r., sygn. akt K 28/05).