Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamieszkiwanych przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi z dnia 2005-08-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/475245/04/V/503 RZ
Data sprawy:
2005-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamieszkiwanych przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi.

Osobie nie będącej żołnierzem zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, zamieszkującej na podstawie umowy najmu lub innego niż decyzja administracyjna tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym przeznaczonym na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, o ile nie posiada ona lub jej małżonek tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub lokalu zamiennego, przysługuje prawo do zamieszkiwania w tym lokalu przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może w tym terminie zaproponować w zamian za wcześniejsze opuszczenie lokalu mieszkalnego lokal zamienny albo świadczenie w wysokości 40% wartości rynkowej zajmowanego lokalu. Po upływie wskazanego terminu umowa najmu lub inny niż decyzja administracyjna tytuł prawny wygasa z mocy prawa. Osoby nie będące żołnierzami zawodowymi, które nie zwolniły zajmowanego lokalu, podlegają przymusowemu wykwaterowaniu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykwaterowanie odbędzie się bez konieczności zapewnienia lokalu socjalnego. Tylko w wyjątkowych wypadkach sprawy będą przekazywane na drogę postępowania sądowego w celu umożliwienia określonym w ustawie osobom uzyskania prawa do lokalu socjalnego. W ocenie Rzecznika przyjęte rozwiązania naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę ochrony praw majątkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-04-18
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.03.2008 r., sygn. akt K 32/05).