Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia sankcji karnej za przestępstwo określone w art.148 § 2 Kodeksu karnego z dnia 2005-09-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/512818/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-09-08
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia sankcji karnej za przestępstwo określone w art.148 § 2 Kodeksu karnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art.148 § 2 k.k. w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks wykonawczy z art. 118 ust,1 i art. 119 ust.1 i 2, art.10 w zw. z 175 ust.1 oraz z art.45 ust.1 Konstytucji RP. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny - Kodeks karny wykonawczy dotyczył wprowadzenia możliwości orzeczenia bezterminowo zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w przypadku przestępstw popełnionych z pobudek seksualnych, obligatoryjności orzeczenia w określonych przypadkach o przymusowym leczeniu sprawcy takich przestępstw, a w niektórych przypadkach o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, po odbyciu kary oraz znowelizowania przepisów dotyczących sposobu wykonywania orzeczeń związanych z powyższymi przestępstwami. Intencją autorów projektu była ochrona przed kontynuowaniem działalności przestępczej przez osoby dopuszczające się groźnych przestępstw z pobudek seksualnych. Projekt nie ingerował w treść art.148 k.k. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki z których jedna zawierała projekt nowelizacji art.148 k.k. (określała sankcje za popełnienie czynu określonego w tym przepisie na 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności). Analiza procesu legislacyjnego dla projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy wskazuje zadaniem Rzecznika iż kwestionowany we wniosku przepis nie był objęty pierwotnym zakresem projektu, kwestia której dotyczy poprawka nie jest w sposób bezpośredni związana z przedmiotem i celem projektu, oraz została ona zgłoszona w końcowej fazie postępowania ustawo

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-09
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone ze względu na cofnięcie wniosku (postanowienie z dnia 21.09.2006 r., sygn. akt K 39/05).