Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu refundacji kosztów zakupu hormonu wzrostu dla dzieci na kontynuowanie leczenia z dnia 2005-09-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/513968/05/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2005-09-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu refundacji kosztów zakupu hormonu wzrostu dla dzieci na kontynuowanie leczenia.

Do Rzecznika zwrócili się o pomoc rodzice dzieci które pomimo objęcia ich programem leczenia czasowo nie otrzymywali hormonu wzrostu. Sytuacja zmusiła rodziców do zakupu tego preparatu z własnych środków finansowych, niejednokrotnie stanowiło to duży uszczerbek w domowym budżecie a nawet zmuszało do zaciągania kredytu. Z posiadanej przez Rzecznika korespondencji wynika, że refundacji kosztów odmawia zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia jak również inni świadczeniobiorcy z którymi Fundusz podpisał umowy na leczenie hormonem wzrostu, powołując się na brak podstaw prawnych i faktycznych. Konsekwencje przerzucania odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w dostawie preparatu przez w/w instytucje ponoszą ubezpieczeni. Rzecznik zwraca się o zbadanie omawianej sprawy oraz zajęcie stanowiska odnośnie realizacji obowiązków publicznych w tym zakresie.

Inf. 7-9/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-11-04
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (19.10.2005 r.) poinformował, że w związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia zlecił kontrolę realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży, przez zastosowanie hormonu wzrostu. Kontrola ujawniła, że zastosowany przez Centralę NFZ tryb postępowania w sprawie zawarcia umów na leczenie hormonem wzrostu był nieprawidłowy. Ponadto NFZ nie informował pacjentów w sposób jednoznaczny o zabezpieczeniu dostępu do leczenia hormonem wzrostu. Odnośnie zwrotu kosztów zakupu hormonu wzrostu poniesionych przez świadczeniobiorców na kontynuację leczenia wyjaśniono, że obowiązujące przepisy nie przewidują zwrotu poniesionych przez świadczeniobiorców kosztów zakupu leków, które nie są ujęte na liście leków refundowanych, a tym samym nie dają podstawy do ubiegania się o refundację poniesionych kosztów. Ostateczne rozstrzygnięcie problemu zwrotu kosztów zakupu hormonu wzrostu może zapaść wyłącznie na drodze postępowania sądowego wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o przepis art. 415 Kodeksu cywilnego.
Inf. 10-12/2005, str.