Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z dnia 2006-01-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/521108/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Listy obywateli do Rzecznika wskazują, iż obowiązujące przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie problemu finansowania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoby występujące z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazaniach do ulg i uprawnień powinny przedstawić zespołowi orzekającemu dokumentację medyczną wraz z wynikami aktualnych badań diagnostycznych, pozwalającą na wydanie wnioskowanego orzeczenia. Wykonanie badań diagnostycznych i wydanie zaświadczeń lekarskich stosownie do oczekiwań zespołu orzekającego oraz wystawienie przez świadczeniodawcę faktury spotyka się jednak z odmową zespołu orzekającego zapłaty za wykonane świadczenia. W efekcie kosztami wykonania żądanych przez zespół orzekający badań diagnostycznych i wydania zaświadczeń obciążany jest pacjent, o ile nie uzyska tych badań i zaświadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Rozstrzygnięcie tej kwestii na gruncie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymaga wszczęcia każdorazowo postępowania wyjaśniającego, pozwalającego na ustalenie celu wydania świadczeniobiorcy zaświadczenia lekarskiego.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-28
Opis odpowiedzi:
1. Minister Zdrowia (17.02.2006 r.) wyjaśnił, że w świetle przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, pod pojęciem "podmiot zlecający" badanie, wydanie orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności oraz ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, należy rozumieć podmiot zinstytucjonalizowany (np. ZUS, KRUS), a nie świadczeniobiorcę.
Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wydawane w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, to koszty wydania tego orzeczenia są finansowane przez NFZ. Natomiast jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest dla celów innych niż pomoc społeczna, dalsze leczenie, rehabilitacja, niezdolność do pracy, kontynuowanie nauki, uczestnictwo dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, to finansowanie takiego orzeczenia należy do podmiotu zlecającego. Kwestie poruszone przez Rzecznika zostaną ponownie przeanalizowane podczas trwających obecnie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Inf. 1-3/2006, str.