Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie potrzeby powołania komisarza Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2006-01-24.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/523221/06/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie potrzeby powołania komisarza Miasta Stołecznego Warszawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich przywołując artykuł "Nie ma Prezydenta - nie ma pełnomocnictw", który ukazał się "Rzeczpospolitej" z dnia 18.01.2006 r. zauważa, że złożone w dniu 22 grudnia 2005 r. pisemne oświadczenie Prezydenta RP o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezydenta M.St. Warszawy skutkuje wygaśnięciem mandatu z momentem jego złożenia, niezależnie od daty podjęcia przez Radę M.St. Warszawy uchwały stwierdzającej wygaśnięcie tego mandatu. Przedłużanie się tego stanu budzić musi zaniepokojenie. Wprawdzie Prezydent M.St. Warszawy udzielił pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta, jednak w związku ze zrzeczeniem się przez Prezydenta RP mandatu Prezydenta M.St. Warszawy, pełnomocnictwa te wygasły, podobnie jak pełnomocnictwa wcześniej udzielone innym osobom funkcyjnym. Istnieje zagrożenie, iż decyzje wydane od dnia 23 grudnia 2005 r., na mocy których przyznano obywatelom prawa lub nałożono na nich obowiązki, będą eliminowane z obrotu prawnego w drodze postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego. Rzecznik zwraca uwagę również na aspekt dotyczący konieczności wypłaty odszkodowań osobom, które poniosą szkodę przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, polegające na wydaniu wadliwych decyzji bądź aktów wykazujących tylko pozory decyzji administracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Premiera o pilne rozważenie możliwości powołania tymczasowego organu wykonawczego Miasta Stołecznego Warszawy, stosownie do art. 28f ustawy o samorządzie gminnym.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-27
Opis odpowiedzi:
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (21.02.2006 r.) poinformował, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują, że wyborów przedterminowych nie przeprowadza się wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu podejmie uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów. Korespondujące z tą regulacją przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stanowią, iż wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.
Rada m. st. Warszawy w dniu 8.02.2006 r. podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta m.st. Warszawy, Pana Lecha Kaczyńskiego, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Podjęła także uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów przedterminowych.
Stosownie do art. 28f ustawy o samorządzie gminnym Prezes Rady Ministrów w dniu 9.02.2006 r. wyznaczył Pana Mirosława Kochalskiego do pełnienia funkcji Prezydenta m.st. Warszawy.
Inf. 1-3/2006, str.