Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą (sygn. akt K 18/06) z dnia 2006-06-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/533079/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą (sygn. akt K 18/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim uniemożliwiają odliczenie od dochodu uzyskanego z tytułu pracy poza granicami Polski zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, oraz odliczenie od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego była świadczona praca (art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Obowiązujące uregulowania są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Wprowadzone zróżnicowanie dyskryminuje podatników osiągających dochody z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski. Brak możliwości odliczenia składek może stanowić dla Polaków pracujących za granicą istotny czynnik motywujący do trwałej emigracji. W konsekwencji osoby te w ogóle przestaną płacić podatki na rzecz Państwa Polskiego. Rzecznik przywołuje przepisy prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zakazu dyskryminacji pracowników ze względu na obywatelstwo. Jako przykład podał wyrok ETS z dnia 3.10.2002 r. w sprawie Rolfa Dietera Danner, w którym Trybunał uznał, iż fińskie przepisy podatkowe dyskryminują pracę za granicą, gdyż nie zezwalają na odliczenie składek zapłaconych za granicą na ubezpieczenie (sygn. C-136/00).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-01-29
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.11.2007 r., sygn. akt K 18/06).