Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (sygn z dnia 2006-10-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/528692/06/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (sygn. akt U 6/06)

Zaskarżony przepis wiąże prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego z otrzymaniem przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tymczasem art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wiąże zmniejszenie obrotu z kwotą udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów.Ustawodawca wiąże zatem podstawę opodatkowania z udokumentowanymi rabatami, nie określa natomiast, iż rabaty te muszą być udokumentowane fakturą korygującą. Mogą one zostać udokumentowane także w inny sposób, który będzie podlegał kontroli organów podatkowych w toku ewentualnego postępowania. W związku z powyższym w ocenie Rzecznika § 16 ust. 4 rozporządzenia jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Uprawnienia podatnika nadane ustawą i określające przedmiot opodatkowania mogą być ograniczane tylko ustawą. Ograniczenie ustawowych praw podatnika aktem podustawowym narusza zasadę art. 217 Konstytucji RP.

Uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę stanowi przerzucenie na sprzedającego obowiązków przypisanych organom podatkowym, które są uprawnione i zobowiązane do sprawowania kontroli prawidłowości samoobliczenia podatkowego. Ponadto zaskarżony przepis wykracza poza granice upoważnienia ustawowego. W konsekwencji jego treść pozostaje w kolizji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-01-30
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z 11.12.2007 r., sygn. akt U 6/06).