Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń wyjątkowych z dnia 2006-10-10.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/422343/02/III/305.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń wyjątkowych.

Z analizy skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że brak ustawowego uregulowania zasad wypłaty świadczeń wyjątkowych powoduje powstanie istotnych wątpliwości w zakresie praw i obowiązków osób pobierających świadczenia przyznane w trybie wyjątkowym i prowadzi do powstania rozbieżności w orzecznictwie. Istota świadczeń wyjątkowych polega na tym, że przyznaje się je osobom, które nie odpowiadają ustawowym kryteriom nabycia prawa do emerytury bądź renty. Art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej precyzuje jedynie wstępne warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o tego typu świadczenie. Decyzja o jego przyznaniu ma charakter uznaniowy i należy do zakresu kompetencji Prezesa ZUS.

Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej takiego świadczenia, nie przysługuje odwołanie. Na tym tle pojawiają się wątpliwości co do możliwości odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia w związku z podjęciem pracy w celu rehabilitacji oraz z powodu ustania przesłanki całkowitej niezdolności do pracy. Brak możliwości odwołania od takich decyzji skutkuje niemożnością poddania ich kontroli merytorycznej sądów powszechnych.

Rzecznik zwraca się o ponowne przeanalizowanie potrzeby kompleksowego uregulowania w ustawie zasad ustalania prawa do świadczeń wyjątkowych oraz przesłanek mających wpływ na zmianę takiego prawa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: